Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

HÁZIREND
A házirend célja és feladata

A tanulók jogai

A tanulók kötelességei

Az intézmény munkarendje

Tiltó rendelkezések

Jutalmazások

Büntetések

 

 
 
 
 
 
 

A házirend célja és feladata

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

A házirend az iskolai élet demokratikus szabályozója.

vissza a lap tetejére►

 A tanulók jogai
 1. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
 2. A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek  képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
 3. Véleményt nyilváníthat osztálytársai magatartás- és szorgalom jegyének osztályszintű megállapításakor.
 4. Képességeinek és érdeklődési körének megfelelően tevékenykedhet az Általános Iskola által szervezett szakkörökben, tanfolyamokon és művészeti csoportokban.
 5. Választhat a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, rendeltetésének megfelelően az iskola létesítményeit (könyvtár, számítástechnikai terem, tornaterem.)
 6. Részt vehet az intézmény kulturális és sportmunkájában, az iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
 7. Benevezhet a tanulmányi és sportversenyekre, készíthet egyéni pályázatokat.
 8. Kérheti osztályfőnöke, a nevelők, az igazgató segítségét a számára nehezen érthető tananyagok feldolgozásához, személyes gondjai, pályaválasztási problémái, érdekei védelme ügyében.
 9. A tanulónak joga, hogy az óraközi szüneteket kikapcsolódásra, felfrissülésre fordítsa.
 10. Szülői hozzájárulással biztonsági berendezésekkel felszerelt kerékpárral járhat iskolába.
 11. A tanuló - szülei vallási meggyőződésének megfelelően - az iskolában hit- és vallásoktatásban részesülhet.
 12. A tanuló indokolt esetben, szociális támogatásban részesülhet.
 13. A tanuló joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.
 14. Minden tanuló rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesül.
vissza a lap tetejére►
  A tanulók kötelességei
 1. Megismerni és betartani a házirendet, a balesetvédelmi, tűzrendészeti szabályokat.
 2. Rendszeres és pontos iskolába járás. A hiányzás igazolása ellenőrző vagy külön igazolás alapján. Előzetes bejelentés alapján 3 napos távollétet az osztályfőnök, azt meghaladó időt az igazgató engedélyezhet. A szülő egy tanévben összesen 3 napot igazolhat. Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök büntető eljárást kezdeményez, az igazolatlan óra a magatartásjegy kialakítását befolyásolja.
 3. Kötelessége megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit, bútorzatát! A tanuló az iskolának vagy társainak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Aki kárt okoz, annak szüleinek az okozott kárt meg kell téríteni.
 4. Mindenkinek eleget kell tennie (képességeinek megfelelően rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással) tanulmányi  kötelezettségének. Minden tanuló köteles felkészülten megjelenni az iskolában, írásbeli és szóbeli feladatait elkészíteni. Minden, órarend szerinti felszerelést köteles elhozni az iskolába.
 5. Minden tanuló köteles az ellenőrző könyvét magánál tartani, feleléskor a kapott osztályzatot bejegyezni, szülőjével hetente aláíratni. (Az  osztályfőnök ellenőrzi.)
 6. Minden tanuló tanúsítson tiszteletet és megbecsülést nevelői, az iskola dolgozói és egymás iránt. A tanulók kötelesek mind az iskolában, mind az utcán az első és utolsó találkozáskor az iskola minden dolgozóját a napszaknak megfelelően hangosan köszönteni.
 7. A házi feladat pontos, lelkiismeretes elkészítése. H a hiányzás, vagy egyéb ok miatt nem tud készülni, ennek jelentése óra előtt a nevelőnek.
 8. Az egészséges életmód követelményeinek megfelelően:
  • Nem dohányozhat, nem fogyaszthat szeszesitalt és kábítószert.
  • Mindenkinek kötelessége óvni saját és társai testi épségét, egészségét!
 9. Minden tanuló köteles az alapvető tisztasági felszerelést magával hordani.
 10. A tanuló külseje mindig tiszta, ápolt, öltözködése, hajviselete természetes, ízléses legyen. Kirívó ruházatot nem viselhet, tanulóhoz nem méltó szavakat nem használhat. Ékszereket csak saját felelősségére viseljen.
 11. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles azon részt venni, feltéve, hogy erre a beiratkozás előtt írásban felhívták a tanuló és a szülő figyelmét.
 12. Az iskolai rendezvények minden tanuló számára kötelezőek. Előzetes felmentést írásbeli kérésre az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat. Iskolai ünnepélyek öltözéke az alkalomnak megfelelő legyen. Lányoknál fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknál fehér ing, sötét nadrág.
 13. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.
vissza a lap tetejére►

Az intézmény munkarendje

 • Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig van nyitva.

 • Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Ezért az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 745óra között kell megérkezniük, hogy a tanítás megkezdése előtt 15 perccel mindenki megérkezzen az iskolába.

 • Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

 • 1. óra:   800 - 845
 • 2. óra:   855- 940
 • 3. óra:   1000 - 1045
 • 4. óra:   1055 - 1140
 • 5. óra:   1150 - 1235
 • 6. óra:   1245 - 1330

 • A tanulóknak az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelő felügyelete mellett – kivéve a második szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén a tanteremben maradhatnak.

 • Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve az étkeztetési szünetet (20 perc).

 • A második óraközi szünet a tízórai szünet. Az étkezések helye a tanterem. Étkezés közben minden tanuló a padban ül, és kultúráltan étkezik.

 • A játékban is kötelező a kulturált magatartás. A tanulók különös gonddal ügyeljenek a saját és a társak testi épségére, az iskola felszerelésére.

 • Az óraközi szünetekben két ügyeletes nevelő felel a rendért, akik az iskola folyosóin a bejáratoknál ügyelnek minden szünetben, külön beosztás szerint. Az ügyelet fél nyolctól 1245 percig tart.

 • Szünetben a heteseken és felelősökön kívül senki sem tartózkodhat a termekben.

 • Becsengetéskor az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk.

 • A tanteremben csendben kell készülni a következő órára.

 • Az óra megkezdése utáni késéseket az iskola pedagógusai az osztálynaplóba jegyzik be. Ezek igazolása kötelező és összegezve a mulasztást növeli.

 • Az órára belépő nevelőt, vendéget felállással köszöntik a tanulók.

 • Az óra végét csengőszó jelzi, csak ezután lehet összepakolni, és elhagyni a tantermet.

   

vissza a lap tetejére►

Tiltó rendelkezések

 1. Csak szülői engedéllyel rendelkezők jöhetnek kerékpárral iskolába, ezt az engedélyt a tanuló a szüleivel köteles az ellenőrzőbe beíratni.
 2. Az iskolába labdákat, gördeszkát, görkorcsolyát, játékot behozni tilos!
 3. Az iskolába tökmagot, napraforgót és egyéb, szemetelésre alkalmas dolgot behozni tilos!
 4. A tanítási idő alatt a tanuló az iskola épületét nem hagyhatja el. Ez alól indokolt esetben az igazgató adhat felmentést.
 5. Szünetekben csak a két hetes és a felelősök tartózkodhatnak a tantermekben.
 6. A szünetekben a hetes felel a rendért, a tisztaságért és a tanulók felszereléséért.
 7. Mobiltelefon a tanórák alatt, illetőleg a tanteremben nem használható, arról beszélgetés nem folytatható.
 8. A tornaszoba és az iskolai udvar csak tanári felügyelettel használható. A tanulók a hátsó udvaron baleset-megelőzési előírások miatt csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.
 9. Általános iskolás tanulónak mindenütt és mindenkor tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztása!
vissza a lap tetejére►
Jutalmazások
 • A tanuló jutalmazható szaktanári dicsérettel, osztályfőnöki (napközi-vezetői) dicsérettel és igazgatói dicsérettel.
 • Az intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatóiés általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel kell elismerni.
 • A dicséretes tanulókat, valamint a tanulmányi és kulturális versenyekgyőzteseit, az iskola jó hírét egyéb módon öregbítő tanulót könyvjutalomban kell részesíteni.
vissza a lap tetejére►
Büntetések
 • Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formábanmegszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, megelőző jelleggel büntető intézkedésben kell részesíteni.
 • A tanuló büntethető szaktanári figyelmeztetéssel, osztályfőnöki (napközi-vezetői) szóbeli, írásbeli figyelmeztetéssel intéssel, igazgatói figyelmeztetéssel és megrovással, legsúlyosabb esetben pedig, más iskolába történő áthelyezéssel.
 • Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a közoktatási törvény rendelkezései az irányadók.
 • A kártérítés mértéke:
  • gondatlan károkozásnál a megtérítendő összeg elérheti a mindenkori minimálbér háromszorosát,
  • szándékos károkozás esetén a mindenkori minimálbér öt havi összegét nem haladhatja meg.
vissza a lap tetejére►